Anmälningsblankett, Beijers årsstämma 2012

Den  13  Februari, 2012

Årsstämma äger rum torsdagen den 26 april 2012 klockan 15.00 på Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö.

Enligt lagen om förenklad aktiehantering, som bolaget tillämpar,

skall aktieägare som önskar delta i årsstämman vara införd i den av

Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 20 april 2012.

Aktieägare som genom banks notariatavdelning eller enskild

fondhandlare låtit förvaltarregistera sina aktier måste tillfälligt

inregistrera aktierna i sitt eget namn hos Euroclear Sweden AB

för att ha rösträtt på stämman.

Anmälan om deltagande i årsstämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall anmäla sig till

styrelsen senast den 20 april klockan 12.00. Anmälan kan göras per post till

G & L Beijer AB, Norra Vallgatan 70, 211 22 Malmö, per

telefon till 040-35 89 00 eller per e-post till linda.prahl@gl.beijer.se.

För information om vilka uppgifter en anmälan per e-post skall

innehålla, se vår hemsida www.beijers.com.

Utdelning

Styrelsen föreslår att utdelning för verksamhetsåret 2011 lämnas med

9,00 kronor per aktie samt att avstämningsdag skall vara den 2 maj 2012.

Utbetalning beräknas ske genom Euroclear Sweden AB den 7 maj 2012.

Ekonomisk information för 2012

• Delårsrapport för första kvartalet publiceras den 25 april 2012.

• Delårsrapport för sex månader publiceras den 17 juli 2012.

• Delårsrapport för nio månader publiceras den 19 oktober 2012.

• Bokslutskommuniké för 2012 publiceras i februari 2013.

• Årsredovisning för 2012 publiceras i april 2013.