The Board of Directors' proposal

Den  03  April, 2012

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT (Årsstämman 2012)

Förslag till utdelning – punkt 8 b) i dagordningen

Styrelsen föreslår, att utdelning för verksamhetsåret 2011 lämnas med 9,00 kronor per aktie samt att avstämningsdag för utdelningen skall vara den 2 maj 2012. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelning skickas från Euroclear Sweden AB den 7 maj 2012 till dem som på avstämningsdagen är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Styrelsen har ställt den föreslagna utdelningen i relation till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet och konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt för moderbolaget och koncernen. Det är styrelsens bedömning att den föreslagna utdelningen ligger inom ramen för bolagets långsiktiga mål och är försvarlig med hänvisning till försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § i aktiebolagslagen. Koncernens soliditet efter föreslagen utdelning uppgår till 45 procent.

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare – punkt 14 i dagordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman antar riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare enligt följande. Med ledande befattningshavare avses VD, ekonomidirektören och VD för G & L Beijer Ref AB samt verksamhetschefen för Toshiba HVAC.

Ersättningen skall bestå av fast lön, rörlig lön, pension samt övriga ersättningar såsom tjänstebil. Den totala kompensationen skall vara marknadsmässig och stödja aktieägarnas intresse genom att möjliggöra för bolaget att attrahera och behålla ledande befattningshavare.

Den fasta lönen omförhandlas årligen och beaktar individens ansvarsområde, kompetens, prestation och erfarenhet. Den rörliga lönen är baserad på utfallet i förhållande till uppsatta ekonomiska mål. Individen erhåller maximalt ett belopp motsvarande sex månadslöner. Kostnaden för den rörliga delen av lönen kan, vid maximalt utfall, beräknas uppgå till sammanlagt 4,3 MSEK.

Bolagsledningens pensionsplan är avgiftsbestämd. Till VD avsätts årligen ett belopp som motsvarar 26 % av bruttolönen och till övriga i bolagsledningen avsätts maximalt ett belopp som motsvarar 24 % av bruttolönen.

Avgångsvederlag utgår till VD med högst 24 månadslöner inklusive uppsägningslön. Avgångsvederlag till övriga i bolagsledningen varierar och utgår med högst 24 månadslöner inklusive uppsägningslön.

Bolagsledningen kan säga upp sig med en uppsägningstid om 6 månader. Egen uppsägning från VD eller bolagsledningens sida utlöser inget avgångsvederlag.

Styrelsen bereder frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen och styrelsen i sin helhet utgör ersättningsutskott. VD deltar inte i arbetet.

Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Förslag till beslut om aktiedelning (s.k. split) – punkt 15 i dagordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om aktiedelning (s.k. split) så att varje nuvarande aktie (per avstäm­ningsdagen för uppdelningen) delas upp i två aktier av samma slag (2:1). Förslaget innebär att antalet aktier fördubblas och att aktiens kvotvärde halveras. Efter genomförd aktieuppdelning kommer bolaget att ha 42.478.230 aktier fördelat på 3.306.240 aktier av serie A och 39.171.990 aktier av serie B. Syftet med aktiedelningen är att öka likviditeten i aktien. Om stämman beslutar enligt förslaget, kommer styrelsen besluta att den 31 maj 2012 skall bli verkställighetsdag hos Euroclear Sweden AB för aktiedelningen.

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen – punkt 16 i dagordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring i bolagsordningen med anledning av den av styrelsen föreslagna aktiedelningen (spliten). Styrelsens förslag innebär att gränserna för antalet aktier i § 5 ändras så att lägsta antal aktier skall vara 20.000.000 och högsta antal aktier skall vara 80.000.000.

Nuvarande lydelse

§ 5

Antalet aktier skall vara lägst 5.714.286 och högst 22.857.144.

Föreslagen lydelse

§ 5

Antalet aktier skall vara lägst 20.000.000 och högst 80.000.000.

För giltigt beslut om ändringar av bolagsordningen under denna punkt krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsens förslag avseende punkterna 15 och 16 innefattar även bemyndigande för bolagets verkställande direktör att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Malmö den 3 april 2012

G & L BEIJER AB (publ)
Styrelsen

Ladda ner dokumentet