Nyheter 2013

Apr
03

Revisorsyttrande

Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54§ aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts

Apr
03

Styrelsens fullständiga förslag

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT (Årsstämman 2013)

Mar
25

Motiverat yttrande

Mar
25

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag till årsstämman 2013 i G & L Beij