Motiverat yttrande

Den  25  Mars, 2013

- Valberedningen har tagit del av en intern utvärdering som gjorts av styrelsens arbete. Därutöver har valberedningen intervjuat styrelseledamöter samt träffat G & L Beijers VD som redogjort för verksamheten. Det förslag som framläggs till årsstämman har tagits fram i enlighet med de ramar för valberedningens arbete som beslutades vid G & L Beijers årsstämma 2012.

- Den föreslagna styrelsen bedöms ha den mångsidighet, bredd och kompetens samt erfarenhet och bakgrund som erfordras med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt.

Valberedningen har diskuterat frågan kring styrelseledamöternas oberoende. Valberedningen har bedömt att sex av sju ledamöter är oberoende i förhållande till bolagsledningen. Joen Magnusson, bolagets VD, utgör här undantaget. Fem av sju ledamöter anses oberoende i förhållande till bolaget. Förutom VD är Harald Link att betrakta som beroende i förhållande till bolaget. Två av sju ledamöter, Anne-Marie Pålsson och Bernt Ingman, betraktas som oberoende gentemot större aktieägare.

Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller således tillämpliga krav på oberoende ledamöter enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Ladda ner dokumentet