Revisorsyttrande

Den  03  April, 2013

Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54§ aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts

Till årsstämman i G & L Beijer AB (publ), org.nr 556040-8113

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för G & L Beijer AB (publ.) under år 2012 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 5 maj 2011 och på årsstämman den 26 april 2012.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att tillse att riktlinjerna följs.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till årsstämman om huruvida riktlinjerna har följts. Vi har utfört granskningen enligt Fars rekommendation RevR 8 Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag. Denna rekommendation kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att årsstämmans riktlinjer i allt väsentligt följts.

Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor för ledande befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som gjorts under räkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska genomföras, bland annat genom att bedöma risken för att riktlinjerna inte i allt väsentligt följts. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevant för riktlinjernas efterlevnad i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll.

Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.

Uttalande

Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för G & L Beijer AB (publ) under 2012 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 5 maj 2011 och på årsstämman den 26 april 2012.

Malmö den 22 mars 2013

PricewaterhouseCoopers AB

Lars Nilsson
Auktoriserad revisor

Cecilia AndrénDorselius
Auktoriserad revisor

Ladda ner dokumentet