Styrelsens fullständiga förslag

Den  03  April, 2013

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT (Årsstämman 2013)

Förslag till utdelning – punkt 8 b) i dagordningen

Styrelsen föreslår, att utdelning för verksamhetsåret 2012 lämnas med 4,75 kronor per aktie samt att avstämningsdag för utdelningen skall vara den 2 maj 2013. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelning skickas från Euroclear Sweden AB den 7 maj 2013 till de som på avstämningsdagen är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Styrelsen har ställt den föreslagna utdelningen i relation till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet och konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt för moderbolaget och koncernen. Det är styrelsens bedömning att den föreslagna utdelningen ligger inom ramen för bolagets långsiktiga mål och är försvarlig med hänvisning till försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § i aktiebolagslagen. Koncernens soliditet efter föreslagen utdelning uppgår till 46 procent.

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare – punkt 14 i dagordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman antar riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare enligt följande. Med ledande befattningshavare avses VD, ekonomidirektören, VD för G & L Beijer Ref AB samt verksamhetschefen för Toshiba HVAC.

Ersättningen skall bestå av fast lön, rörlig lön, pension samt övriga ersättningar såsom tjänstebil. Den totala kompensationen skall vara marknadsmässig och stödja aktieägarnas intresse genom att möjliggöra för bolaget att attrahera och behålla ledande befattningshavare.

Den fasta lönen omförhandlas årligen och beaktar individens ansvarsområde, kompetens, prestation och erfarenhet. Den rörliga lönen är baserad på utfallet i förhållande till uppsatta ekonomiska mål. Individen erhåller maximalt ett belopp motsvarande sex månadslöner. Kostnaden för den rörliga delen av lönen kan, vid maximalt utfall, beräknas uppgå till sammanlagt cirka 5,1 MSEK.

Bolagsledningens pensionsplan är avgiftsbestämd. Till VD avsätts årligen ett belopp som motsvarar 26 % av bruttolönen och till övriga i bolagsledningen avsätts maximalt ett belopp som motsvarar 24 % av bruttolönen.

Avgångsvederlag utgår till VD med högst 24 månadslöner inklusive uppsägningslön. Avgångsvederlag till övriga i bolagsledningen varierar och utgår med högst 24 månadslöner inklusive uppsägningslön.

Bolagsledningen kan säga upp sig med en uppsägningstid om 6 månader. Egen uppsägning från VD eller bolagsledningens sida utlöser inget avgångsvederlag.

Styrelsen bereder frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen och styrelsen i sin helhet utgör ersättningsutskott. VD deltar inte i arbetet.

Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Malmö den 5 april 2013

G & L BEIJER AB (publ)
Styrelsen

Ladda ner dokumentet