Motiverat yttrande 2014

Den  25  Mars, 2014

Valberedningen har tagit del av en intern utvärdering som gjorts av styrelsens arbete.

Därutöver har valberedningen intervjuat styrelseledamöter samt träffat G & L Beijers VD som redogjort för verksamheten. Det förslag som framläggs till årsstämman har tagits fram i enlighet med de ramar för valberedningens arbete som beslutades vid G & L Beijers årsstämma 2013.

Valberedningen har som ny ordförande föreslagit Bernt Ingman. Styrelsens nuvarande ordförande, Peter Jessen Jörgensen, har avböjt omval som styrelseordförande men accepterat att kvarstå som styrelseledamot.

Bernt Ingman har lång industriell bakgrund, bl.a. som CFO i AB Husqvarna, och har varit ledamot av G & L Beijers styrelse sedan 2006.

Den föreslagna styrelsen bedöms ha den mångsidighet, bredd och kompetens samt erfarenhet och bakgrund som erfodras med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt.

Valberedningen har diskuterat frågan kring styrelseledamöternas oberoende. Valberedningen har bedömt att samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till bolagsledningen. Fem av sju ledamöter anses oberoende i förhållande till bolaget. Förutom Joen Magnusson är Harald Link att betrakta som beroende i förhållande till bolaget. Två av sju ledamöter, Anne-Marie Pålsson och Bernt Ingman, betraktas som oberoende gentemot större aktieägare.

Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller således tillämpliga krav på oberoende ledamöter enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Ladda ner dokumentet