Nyheter 2016

Mar
17

Styrelsens förslag

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT (Årsstämman 2016)

Mar
16

Revisorsyttrande

Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts

Mar
07

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag till Beijer Refs årsstämma 2016 samt yttrande över förslag till styrelse.

Mar
06

Fullmakt årsstämma 2016