Styrelsens förslag

Den  17  Mars, 2016

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT (Årsstämman 2016)

Förslag till utdelning – punkt 8 b) i dagordningen

Styrelsen föreslår, att utdelning för verksamhetsåret 2015 lämnas med 5,25 kronor per aktie samt att avstämningsdag för utdelningen skall vara den 11 april 2016. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelning skickas från Euroclear Sweden AB den 14 april 2016 till de som på avstämningsdagen är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Styrelsen har ställt den föreslagna utdelningen i relation till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet och konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt för moderbolaget och koncernen. Det är styrelsens bedömning att den föreslagna utdelningen ligger inom ramen för bolagets långsiktiga mål och är försvarlig med hänvisning till försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § i aktiebolagslagen.

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare – punkt 13 i dagordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman antar riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare enligt följande. Med ledande befattningshavare avses CEO, CFO, COO för Beijer Ref ARW samt COO för Beijer Ref Toshiba HVAC.

Ersättningen skall bestå av fast lön, rörlig lön, pension samt övriga ersättningar såsom tjänstebil. Den totala kompensationen skall vara marknadsmässig och stödja aktieägarnas intresse genom att möjliggöra för bolaget att attrahera och behålla ledande befattningshavare.

Den fasta lönen omförhandlas årligen och beaktar individens ansvarsområde, kompetens, prestation och erfarenhet. Den rörliga lönen är baserad på utfallet i förhållande till uppsatta ekonomiska mål samt, för de som deltar i bonusprogrammet som beslutades på årsstämman 2015, baserad på de villkor som framgår av bonusprogrammet. Individen erhåller maximalt ett belopp motsvarande sex månadslöner eller, vid deltagande i bonusprogram som beslutades på årsstämma 2015, maximalt ytterligare fyra månadslöner per år.

Bolagsledningens pensionsplan är avgiftsbestämd. Till VD avsätts årligen ett belopp som motsvarar 26 % av bruttolönen och till övriga svenska befattningshavare i bolagsledningen avsätts maximalt ett belopp som motsvarar 24 % av bruttolönen. För ledande befattningshavare utanför Sverige kan andra villkor gälla till följd av lagstiftning eller marknadspraxis.

Avgångsvederlag utgår till VD med högst 24 månadslöner inklusive uppsägningslön. Avgångsvederlag till övriga i bolagsledningen utgår med högst 12 månadslöner inklusive uppsägningslön.

Bolagsledningen kan säga upp sig med en uppsägningstid om 6 månader. Egen uppsägning från VD eller bolagsledningens sida utlöser inget avgångsvederlag.

Styrelsen bereder frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen och styrelsen i sin helhet utgör ersättningsutskott. VD deltar inte i arbetet.

Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Malmö i mars 2016
BEIJER REF AB (publ)
Styrelsen