Nyheter 2017

Mar
16

Styrelsens förslag

Styrelsens fullständiga förslag till beslut (Årsstämman 2017)

Mar
15

Revisorsyttrande

Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts

Mar
15

Oberoendeförsäkran

Till revisionsutskottet för Beijer Ref AB (publ), 556040-8113

Mar
08

Valberedningens förslag

Beijer Ref AB valberednings motiverade yttrande avseende förslag till val av styrelse vid årsstämman 2017

Mar
06

Fullmakt årsstämma 2017

Feb
20

Anmälan av ärenden till Årsstämman 2017

Den aktieägare som önskar få ett ärande behandlat på den kommande årsstämman måste skriftligen anmäla ärendet hos styrelsen genom VD Per Bertland senast den 1mars 2017.