Valberedningens förslag

Den  08  Mars, 2017

Beijer Ref AB valberednings motiverade yttrande avseende förslag till val av styrelse vid årsstämman 2017

I enlighet med beslut på årsstämman 2016 utsågs i september 2016 följande ledamöter till valberedningen inför årsstämman 2017: Johan Strandberg ordförande (SEB Fonder), Mats Gustafsson, (Lannebo Fonder), Joen Magnusson, Bernt Ingman (ordförande Beijer Ref) och Muriel Makharine (United Technologies).

Valberedningens förslag till årsstämman

- Till ordförande på stämman förslås Beijer Refs ordförande Bernt Ingman.

- Antalet ledamöter i styrelsen föreslås vara fortsatt sju.

- Till styrelseledamöter föreslås omval av Bernt Ingman, Joen Magnusson, Peter Jessen Jörgensen, Monica Gimre, Frida Norrbom Sams, William Striebe och Ross B. Shuster.

- Till ordförande i styrelsen föreslås Bernt Ingman.

- Arvode skall utgå med

SEK 585 000 till ordförande

SEK 295 000 till ledamot

SEK 50 000 till ordförande i Revisionsutskottet

SEK 25 000 till ledamot i Revisionsutskottet

Totalt: SEK 1 840 000

Till styrelseledamot anställd av Beijer Ref AB eller Carrier-koncernen utgår inget arvode.

- Valberedningen föreslår vidare, efter att bolaget revisionsutskott genomfört en upphandling av revisionstjänster, omval av det registrerade revisionsbolaget

PricewaterhouseCoopers AB, med auktoriserade revisorn Lars Nilsson som huvudansvarig.

- Valberedningen föreslår att arvode till bolagets revisorer utgår enligt godkänd räkning.

Valberedningens motiverade yttrande över förslag till styrelse

Valberedningen har i nomineringsarbetet inför årets årsstämma bedömt såväl den nuvarande styrelsens sammansättning och storlek i relation till Beijer Refs verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Vidare har valberedningen diskuterat styrelsens mångsidighet och sammansättning vad avser branscherfarenhet, kompetens, könsfördelning och internationell erfarenhet. Som underlag för sina beslut har valberedningen har tagit del av styrelseordförandes redogörelse för styrelsens arbete, studerat resultatet av den externa styrelseutvärderingen samt intervjuat samtliga styrelseledamöter.

Valberedningen har konstaterat att styrelsen har en hög närvaro på styrelsemötena och styrelseutvärderingen visar att styrelsemedlemmarna är väl förberedda till mötena. Två av sju av de föreslagna styrelseledamöter som skall väljas på stämman är kvinnor.

Valberedningen har inför årsstämman 2017 hållit tre protokollförda möten. Efter sin utvärdering, har valberedningen funnit att styrelsearbetet fungerar bra. Valberedningen anser att sammansättningen och storleken på den föreslagna styrelsen är lämplig för att möta Beijer Refs behov. Valberedningen bedömer vidare att de föreslagna styrelseledamöterna kommer att kunna ägna nödvändig tid som krävs för att fullgöra sina uppgifter som styrelseledamöter i Beijer Ref.

Valberedningen har tillämpat regel 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning som mångfaldspolicy vid framtagandet av förslag till styrelse. Valberedningen anser att en bredd och mångsidighet som gäller ålder, nationalitet, utbildningsbakgrund, kön, erfarenhet och kompetens är representerade bland de föreslagna styrelseledamöterna. Valberedningen anser vidare att mångfaldsfrågan är viktig och att det är angeläget att kommande valberedningar fortsatt arbetar aktivt för att uppnå en jämn könsfördelning i styrelsen.

Det noteras att valberedningen har bedömt att den föreslagna styrelsen uppfyller tillämpliga krav på oberoende.

Valberedningen har också diskuterat nivå på styrelsearvodet och har jämfört styrelsearvodet med arvoden i likvärdiga bolag. Mot den bakgrunden föreslås som en marknadsanpassning en höjning av arvodet. Arvodet till ledamöterna i revisionsutskottet föreslås vara oförändrade.

Valberedningen har granskat gällande valberedningsinstruktion, vilken antogs av årsstämman 2014, och har beslutat att inte föreslå några förändringar av denna.