2018

Mar
19

Revisorsyttrande

Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts.

Mar
19

Oberoendeförsäkran

Till revisionsutskottet för Beijer Ref AB (Publ), 556040-8113.

Mar
15

Styrelsens fullständiga förslag till beslut 2018

Mar
15

Styrelsens yttrande

enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen

Mar
07

Valberedningens förslag

Beijer Ref AB valberednings motiverade yttrande avseende förslag till val av styrelse vid årsstämman 2018.

Mar
04

Fullmakt årsstämma 2018