Valberedningens förslag

Den  05  April, 2011

Valberedningens förslag till årsstämman 2011 i G & L Beijer AB.

I enlighet med de principer som beslutades vid årsstämman 2010 kontaktade styrelseordförande under hösten 2010 de största ägarna för att bilda en valberedning som ska förbereda ärenden inför årsstämman 2011.

Valberedningen fick följande sammansättning:

· Peter Jessen Jürgensen (ordförande i G & L Beijer)

· Philippe Delpech (Carrier)

· Peter Rönström (Lannebo Fonder)

· Stefan Roos (SEB Fonder)

Peter Rönström valdes till valberedningens ordförande.

Valberedningens ledamöter representerar tillsammans 54,8 % av rösterna i G & L Beijer.

Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen föreslår:

- att styrelsen skall bestå av sju ledamöter, utan suppleanter.

- omval av Peter Jessen Jürgensen, Anne-Marie Pålsson, Joen Magnusson, Bernt Ingman, Philippe Delpech, William Striebe och Harald Link.

- att Peter Jessen Jürgensen omväljs som styrelsens ordförande.

Motiverat yttrande

- Valberedningen har tagit del av en intern utvärdering som gjorts av styrelsens arbete. Därutöver har valberedningen intervjuat styrelseledamöter samt träffat G & L Beijers VD som redogjort för verksamheten. Det förslag som framläggs till årsstämman har tagits fram i enlighet med de ramar för valberedningens arbete som beslutades vid G & L Beijers årsstämma 2010.

- Den föreslagna styrelsen bedöms ha den mångsidighet, bredd och kompetens samt erfarenhet och bakgrund som erfordras med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt.

Valberedningen har diskuterat frågan kring styrelseledamöternas oberoende. Valberedningen har bedömt att sex av sju ledamöter är oberoende i förhållande till bolagsledningen. Joen Magnusson, bolagets VD, utgör här undantaget. Fem av sju ledamöter anses oberoende av bolaget. Förutom VD är Harald Link att betrakta som beroende av bolaget. Två av sju ledamöter, Anne-Marie Pålsson och Bernt Ingman, betraktas som oberoende gentemot större aktieägare.

Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller således tillämpliga krav på oberoende ledamöter enligt Svensk kod för bolagsstyrning.