Pressmeddelanden 2012

Okt
18

Kommande rapporteringstillfällen

G & L Beijer ABs kvartalsrapporter kommer att publiceras enligt följande.

Okt
18

Valberedning utsedd

G & L Beijer AB (publ) har utsett en valberedning med uppdrag att lägga fram förslag till styrelseledamöter, styrelseordförande, stämmoordförande samt styrelse- och revisorsarvoden att föreläggas ordinarie årsstämma den 26 april 2013. Som tidigare har ledamöterna i valberedningen utsetts bland bolagets största ägare.

Aug
02

Förvärv av irländskt kylföretag

G & L Beijer AB förvärvar 100 procent av det irländska kylföretaget Gasco Ireland Ltd. Gasco omsätter cirka 22 mkr (€ 2,6 miljoner) och har sex anställda.

Jun
29

Offentliggörande av förändring av det totala antalet aktier och röster i G & L Beijer AB

Per den 29 juni 2012 uppgår det totala antalet aktier i G & L Beijer AB till 42 478 230, fördelat på 3 306 240 A-aktier och 39 171 990 B-aktier. Antalet röster uppgår efter ökningen till 72 234 390 stycken.

Maj
29

Första dag för handel med uppdelade aktier

Från och med idag den 29 maj 2012 handlas aktierna i G & L Beijer AB till kursen efter uppdelning (s.k. split) 2:1.

Maj
12

Avstämningsdag för aktiesplit i G & L Beijer AB

Vid G & L Beijer AB:s årsstämma den 26 april 2012 beslutades att genomföra en uppdelning av bolagets aktier (s.k. split) 2:1, så att varje aktie delas upp i två aktier av samma aktieslag. Styrelsen har nu fastställt datum för genomförandet av uppdelningen enligt följande.

Apr
26

Kommuniké från G & L Beijer ABs årsstämma

G & L Beijer AB (publ) hade idag den 26 april 2012 årsstämma för verksamhetsåret 2011. Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningar för 2011 samt beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvars­frihet.

Mar
27

G & L Beijers årsredovisning 2011 publicerad på hemsidan

Från och med den 27 mars 2012 finns G & L Beijers årsredovisning för 2011, svensk och engelsk version, tillgänglig som nedladdningsbar PDF-fil på företagets hemsida, www.beijers.com.

Mar
26

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i G & L Beijer AB (publ), org. nr 556040-8113, kallas härmed till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) torsdagen den 26 april 2012, kl.15.00, på Börshuset, Skeppsbron 2, Malmö. Registrering till stämman börjar kl. 14.00.

Jan
20

G & L Beijer gör förvärv i Norge

G & L Beijer AB förvärvar norska Ecofrigo AS som är ett projektinriktat kyldistributionsföretag, verksamt främst inom projektering och distribution av miljövänliga kylaggregat och köldmedier. Ecofrigo omsätter cirka 35 mkr med god lönsamhet och bolaget har sex anställda.