Valberedning utsedd inför Beijer Refs årsstämma 2018

Den  25  September, 2017

I enlighet med årsstämmans beslut ska Beijer Refs valberedning bestå av 5 ledamöter.

Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de fyra till röstetalet största aktieägarna som önskar delta i valberedningen samt bolagets styrelseordförande.

Årets valberedning består av följande ledamöter:

Muriel Makharine (Carrier)

Mats Gustafsson (Lannebo Fonder)

Johan Strandberg (SEB Fonder)

Joen Magnusson (ledamot i Beijer Refs styrelse)

Bernt Ingman (ordförande i Beijer Refs styrelse)

Johan Strandberg har utsetts till valberedningens ordförande.

Valberedning kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2018 avseende styrelseledamöter, styrelseordförande, stämmoordförande, styrelse- och revisorsarvoden samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i nuvarande instruktion för valberedningen.

Årsstämman kommer att äga rum den 5 april 2018 på Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö.

Aktieägare som vill komma i kontakt med valberedningen för att föreslå ledamöter till Beijer Ref ABs styrelse kan vända sig till Johan Strandberg, SEB Fonder, telefon: 08-676 90 00, e-post: johan.strandberg@seb.se eller till info@beijerref.com


Malmö 25 september 2017
Beijer Ref AB (publ)

För mer information, kontakta
Per Bertland, CEO
Telefon 040-35 89 00

Ladda ner dokumentet