Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter

Den  22  Februari, 2018

Valberedningen i Beijer Ref AB har beslutat att till årsstämman 2018 lämna följande förslag avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter i styrelsen ska, i likhet med föregående år, vara sju.

Valberedningen föreslår omval av samtliga styrelseledamöter Bernt Ingman, Joen Magnusson, Peter Jessen Jürgensen, Monica Gimre, Frida Norrbom Sams, William Striebe samt Ross B. Shuster. Som styrelsens ordförande föreslås vidare omval av Bernt Ingman.

Valberedningen har utifrån bolagets verksamhet, utvecklingsskede, förhållanden i övrigt, genomförd styrelseutvärdering, intervjuer med samtliga styrelsens ledamöter diskuterat styrelsens mångsidighet, storlek och sammansättning vad avser branscherfarenhet, kompetens, könsfördelning och internationell erfarenhet.

Årsstämman kommer att hållas den 5 april 2018 kl. 15.00, på Börshuset, Skeppsbron 2, Malmö.

Registrering till stämman börjar kl. 14.00.

I samband med att kallelsen till årsstämman publiceras den 7 mars kommer valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande att offentliggöras.

Malmö 22 februari 2018
Beijer Ref AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:
Johan Strandberg,
valberedningens ordförande
070-554 38 86
johan.strandberg@seb.se

eller
Bernt Ingman,
styrelsens ordförande
070-751 57 60
bernt.ingman@telia.com

Ladda ner dokumentet