Femårsöversikt

Fem år i sammandrag


2017

2016

2015

2014

2013

MKR
Försäljning och resultat
Nettoomsättning9 830

9 045

8 361

7 189

6 595

Övriga rörelseintäkter mm21

39

19

21

14

Rörelsens kostnader exklusive avskrivningar−9041

−8413

−7743

−6666

−6171

Avskrivningar−85

−78

−69

−62

−61

Rörelseresultat725

593

567

481

378

Finansnetto−26

−33

−42

−35

−31

Resultat från andelar i intresseföretagResultat före skatt699

560

525

447

347

Skatt−178

−161

−152

−122

−102

Årets resultat521

399

373

325

244

Hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare511

389

366

316

234

Innehav utan bestämmande inflytande10

10

7

8

10

Kapitalstruktur
Kassa och bank inkl outnyttjad checkräkningskredit983

782

751

504

563

Eget kapital3 294

2 967

2 634

2 617

2 417

Sysselsatt kapital (1)5 513

5 147

4 504

4 309

3 829

Operativt kapital (2)4 929

4 780

4 070

3 987

3 567

Räntebärande skulder2 208

2 157

1 831

1 666

1 393

Balansomslutning7 463

6 855

6 040

5 699

5 108

Nyckeltal(3)
Soliditet, % (4)44,1

43,3

43,6

46,0

47,3

Avkastning på eget kapital, efter full skatt, % (5)16,6

14,2

14,2

12,9

10,1

Avkastning på sysselsatt kapital, % (6)13,7

12,3

13,0

11,9

10,0

Avkastning på operativt kapital, % (7)14,9

13,4

14,1

12,7

10,6

Räntetäckningsgrad, ggr (8)23,2

16,6

11,9

12,7

10,1

Skuldsättningsgrad, ggr (9)0,5

0,6

0,6

0,5

0,5

Rörelsemarginal, % (10)7,4

6,6

6,8

6,7

5,7

Övrigt
Medelantalet anställda2 717

2 667

2 506

2 215

2 137

   varav utanför Sverige2 616

2 566

2 411

2 115

2 028

Löner exklusive sociala avgifter1 056

1 006

1 025

791

727

   varav utanför Sverige988

944

967

733

661

Kassaflöde från investeringsverksamheten99

80

237

81

54

Definitioner
(1) Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder inklusive uppskjuten skatt.
(2) Sysselsatt kapital minus likvida medel, finansiella tillgångar och andra räntebärande tillgångar.
(3) Resultatposterna i koncernens nyckeltal avser kvarvarande verksamhet för alla perioder.
(4) Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande i procent av balansomslutningen.
(5) Resultat efter avdrag för full skatt i procent av genomsnittligt eget kapital.
(6) Resultat före skatt plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.
(7) Rörelseresultat i procent av genomsnittligt operativt kapital.
(8) Resultat före skatt plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader.
(9) Nettoskuld dividerat med eget kapital.
(10) Rörelseresultat i procent av årets nettoomsättning.