Anmälan

Årsstämma äger rum onsdagen den 10 april 2019 klockan 15.00 på Börshuset, Skeppsbron 2, Malmö.

Rätt att delta i årsstämman

Enligt lagen om förenklad aktiehantering, som bolaget tillämpar, skall aktieägare som önskar delta i årsstämman vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 4 april 2019. Aktieägare som genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare låtit förvaltarregistera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i sitt eget namn hos Euroclear Sweden AB för att ha rösträtt på stämman.

Anmälan om deltagande i årsstämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall anmäla sig till styrelsen senast den 4 april. Anmälan kan göras per post till Beijer Ref AB, Stortorget 8, 211 34 Malmö, per telefon till 040-35 89 00 eller per e-post till lpl@beijerref.com.

För information om vilka uppgifter en anmälan per e-post skall innehålla, se vår hemsida www.beijerref.com.

Utdelning

Styrelsen föreslår att utdelning för verksamhetsåret 2018 lämnas med 3,00 kronor per aktie. Utbetalning ska ske i två delbetalningar med 1,50 kr per aktie vid varje tillfälle. Föreslås att avstämningsdag för den första delutbetalningen ska vara den 12 april 2019 och för den andra delutbetalningen den 11 oktober 2019. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas första utbetalningen göras från Euroclear den 17 april 2019 och den andra utbetalningen den 16 oktober 2019.

Anmäl dig här 
 * Obligatoriskt fält