Delårsrapport Q2 2019

Den  12  Juli, 2019

april - juni 2019

  • Nettoomsättningen ökade med 14% under andra kvartalet jämfört med samma period föregående år och uppgick till 3 996 mkr (3 510). Organisk tillväxt uppgick till 4,4%.
  • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 373 mkr (345), vilket är en ökning med 8% jämfört med föregående år. Rörelsemarginalen uppgick till 9,3% (9,8%), varav 0,2% är en positiv IFRS 16-effekt.
  • Periodens resultat uppgick till 265 mkr (255). Resultat per aktie uppgick till 2,08 kronor (1,98).
  • Bolagets likviditet är god och outnyttjade krediter uppgår till 1 427 mkr (393).
  • Bolaget tillämpar från och med 1 januari 2019 IFRS 16 avseende koncernens leasingavtal och samtliga siffror för 2019 är inklusive denna förändring. Omräkningen har påverkat rörelseresultatet positivt med 7 mkr och nettoresultatet med 0,1 mkr. Soliditeten har minskat med 3,3 procentenheter till följd av en ökad balansomslutning.

Ladda ner dokumentet